Search This Blog

Total Pageviews

Friday, 28 February 2014

ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಾದವರು

ತಿರುಕನಂದದಿ ದಿರಿಸು
ಚರಕವನು ಹಿಡಿದಾತ
ಪರಕೀಯರನು ಹೊರಗಟ್ಟಿಲ್ಲವೇ?

ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ
ದೂಷಣೆಯ ತಾಳಿದವ
ದೇಶವಾಳುವ ವಿಧಿಯ ಬರೆದಿಲ್ಲವೇ?

ಕನ್ನಡದ ಉಲಿಗಳಲಿ
ಬಣ್ಣಿಸುತ ಜೀವನವ
ಅಣ್ಣನಾಗಿಲ್ಲವೇ ಜಗದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ?

ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಹುಡುಗಿ
ಒಳ್ಳೆ ಕಲಿಕೆಯ ಪಡೆದು
ಬೆಳ್ಳಿಮೋಡಗಳಾಚೆ ಹಾರಿಲ್ಲವೇ?

ಯುವರಾಜನಾದವನು
ಬವಣೆ ಮನುಜನದರಿತು
ಭವಸಾಗರವ ದಾಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲವೇ?

ನಿಂತು ಎದುರಲಿ ವಿಧಿಯು
ಎಂತು ನಿನ್ನುಳಿವೆನಲು
ಇಂಥವರ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ ಒಳಿತಲ್ಲವೇ?

-ವೆಂಕಟೇಶಪ್ರಸನ್ನ

Wednesday, 19 February 2014

Bhagyada Lakshmi Baramma: Lyrics and Some of the Best Renditions

Lyrics of Bhagyada Lakshmi Baramma in DevanAgari, English transliteration and Kannada:


भाग्यद लक्ष्मी बारम्मा ।
नम्मम्म नी सौभाग्यद  लक्ष्मी बारम्मा ॥
हेज्जेय मेले हेज्जेयनिक्कुत
गेज्जे काल्गळ ध्वनिय तोरुत ।
सज्जन साधु पूजेय वेळेगे
मज्जिगेयोळगिन बेण्णेयन्ते ॥ १ ॥
भाग्यद लक्ष्मी बारम्मा ॥
कनक वृष्टिय करेयुत बारे
मनकामनेय सिद्धिय तोरे ।
दिनकर कोटि तेजदि होळेयुव
जनकरायन कुमारि बेग ॥ २ ॥
भाग्यद लक्ष्मी बारम्मा ॥
अत्तित्तलगदे भक्तर मनेयलि
नित्य महोत्सव नित्य सुमन्गळ ।
सत्यव तोरुव साधु सज्जनर
चित्तदि होळेयुव पुत्थळि बोम्बे ॥ ३ ॥
भाग्यद लक्ष्मी बारम्मा ॥
सङ्ख्येयिल्लद भाग्यव कोट्टु
कङ्कण कैय तिरुवुत बारे ।
कुङ्कुमाङ्किते पङ्कज लोचने
वेङ्कटरमणन बिङ्कद राणी ॥ ४ ॥
भाग्यद लक्ष्मी बारम्मा ॥
सक्करे तुप्पद कालुवे हरिसि
शुक्रवारद पूजेय वेळेगे ।
अक्करेयुळ्ळ अळगिरि रङ्गन
चोक्क पुरन्दर विठ्ठलन राणी ॥ ५ ॥
भाग्यद लक्ष्मी बारम्मा ॥

bhAgyada laxmI bArammA |
nammamma nI saubhAgyada  laxmI bArammA ||
hejjeya mele hejjeyanikkuta
gejje kAlgaLa dhvaniya toruta |
sajjana sAdhu pUjeya veLege
majjigeyoLagina beNNeyante || 1 ||
bhAgyada laxmI bArammA ||
kanaka vRiShTiya kareyuta bAre
manakAmaneya siddhiya tore |
dinakara koTi tejadi hoLeyuva
janakarAyana kumAri bega || 2 ||
bhAgyada laxmI bArammA ||
attittalagade bhaktara maneyali
nitya mahotsava nitya sumangaLa |
satyava toruva sAdhu sajjanara
chittadi hoLeyuva putthaLi bombe || 3 ||
bhAgyada laxmI bArammA ||
sankhyeyillada bhAgyava koTTu
kankaNa kaiya tiruvuta bAre |
kunkumANGkite pankaja lochane
venkaTaramaNana binkada rANI || 4 ||
bhAgyada laxmI bArammA ||
sakkare tuppada kAluve harisi
shukravArada pUjeya veLege |
akkareyuLLa aLagiri rangana
chokka purandara viThThalana rANI || 5 ||
bhAgyada laxmI bArammA ||

ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ |
ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ||

ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನಿಕ್ಕುತ
ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ತೋರುತ |
ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ
ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ || ೧ ||

ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ||

ಕನಕವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ ಬಾರೆ
ಮನಕಾಮನೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ |
ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜದಿ ಹೊಳೆಯುವ
ಜನಕರಾಯನ ಕುಮಾರಿ ಬೇಗ || ೨ ||

ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ||

ಅತ್ತಿತ್ತಲಗದೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲಿ
ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಳ |
ಸತ್ಯವ ತೋರುವ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ
ಚಿತ್ತದಿ ಹೊಳೆಯುವ ಪುತ್ಥಳಿ ಬೊಂಬೆ || ೩ ||

ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ||

ಸಂಖ್ಯೆಯಿಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು
ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುವುತ ಬಾರೆ |
ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತೆ ಪಂಕಜಲೋಚನೆ
ವೆಂಕಟರಮಣನ ಬಿಂಕದ ರಾಣಿ || ೪ ||

ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ||

ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪದ ಕಾಲುವೆ ಹರಿಸಿ
ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ |
ಅಕ್ಕರೆಯುಳ್ಳ ಅಳಗಿರಿ ರಂಗನ
ಚೊಕ್ಕ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲನ ರಾಣಿ || ೫ ||

ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ||
Some of the legendary and interesting renditions of this timeless classic of Saint Purandara Dasa:

1. Bharat Ratna M. S. Subbulakshmi in Carnatic Raga Madhyamavati. Need no further words:
2. Bharat Ratna Pandit Bhimsen Joshi made it his own in Hindustani Raga Bibhas (?) - a combination of Carnatic Ragas Pantuvarali and Revagupti (as explained in a later video by Prince Rama Varma):

3. Dr. Nagavalli Nagaraj and her daughter Ranjani Vasuki singing the same song in the other popular version in Carnatic Sree Raga:

4. Prince Rama Varma explaining the lyrics of the song in Malayalam and singing it in Bhimsen Joshi's approach:

5. Disciples of Pandit Bhimsen Joshi, Pandit Jayateerth Mevundi and Pandit Anand Bhate take it to another level altogether. Specially the high pitches Anand Bhate reaches is unbelievable:


6. And finally, just indicating the reach of this mesmerizing song, Malaysian Chong Chiu Sen, a disciple of legendary Smt. D. K. Pattammal sings it in the popular Hindustani note and gives it a more Carnatic feel - hence bringing out more of Revagupti - before finishing it off with the traditional Carnatic Madhyamavati with Mangalam - almost perfect Kannada pronunciations too:
7. A new addition. Young Soorya Gayatri with her cute yet mesperising voice and control over the raga:

8. This is such a beautiful rendition from Ms. Aarya Ambekar:

Wednesday, 5 February 2014

Hoysala Expedition Part 26: Sahasrakuta Jinalaya, Arasikere

The town of Arasikere is not only home to the Shivalaya, built by King Veera Ballala the II, but is also the place where little known Sahasrakuta Jinalaya, a Jain Basadi of the same period still thrives.

Both the Shivalaya and Sahasrakuta Jinalaya are believed to have been established in 1220 AD, during the peak reign of Ballala the Second. The Jinalaya gets its name because of the intricately carved 'Sahastrakuta Jina bimba', containing 1008 tiny representations of Jinas on a monolithic towering pillar inside the sanctum sanctorum. Records indicate that this temple was constructed by Rechana, also known as Dandanayaka Rechimayya, a General of Ballala, and a devout Jain.


Although the entire outer structure - the walls and the shrine - have been relaid over the years, the inner beauty still retains the brilliance of the Hoysala architecture at its best. The Bhuvaneshwaris that adorn the roof tops are as beautiful as you would find in any temple of the Hoysala period.


My visit to this temple, which is at Huliyar Road at the heart of Arasikere was last weekend, and I could enter the sanctum sanctorum to get a closer look at the repolished / new marvelous pillar with 1008 Jina images as the renovation work was under way, and through 14th to 16th of February 2014, the temple will be anointed with the religious ceremonies including a grand Panchakalyana, and those interested must definitely pay a visit.

Here is a video of the temple:


Saturday, 1 February 2014

In Admiration of Anand Bhate

I have been listening to a lot of Anand Bhate these days, the Hindustani exponent who is a disciple of none other than Bharat Ratna Pandit Bhimsen Joshi, and thought of putting together some of his performances that I have enjoyed a lot in a blog post, after first getting to know about him through the Marathi movie "Balgandharva" (2011).

Here are some of his songs I keep listening to regularly:

1. The song Indrayani Kathi, in praise of Sant Jnyaneshwar, performed by Shri Anand Gandharva at Mangalore, in Raga Bhimpalasi:


That song reminds me of my trip last year to Alandi, the samadhi place of Sant Jnyaneshwar. Here are a couple of pictures from Alandi and the river Indrayani that I captured back then:
2. Panchtund Nararundmaladhara: Naandi song from the movie Balgandharva in raga Khamach:3. The Abhang Aga Vaikunthichya Raya, sung by Anand Bhate for the Balgandharva sound track but not used in the movie:4. Chinmaya Sakala Hridaya: again, from the movie Balgandharva:5. Chinmaya Sakal Hridaya, Anand Bhate performing live as he received his Best Playback Singer national award:6. The evergreen Purandara Dasa composition Bhagyada Lakshmi Baramma, in Jugalbandi with Pandit Jayateerth Mevundi:7. Avadhachi Sansar: another Abhang8. Bhav Tochi Dev: A recreation of the original song sung by Balgandharva for the movie Dharmatma in the 1930s, by Anand Bhate for the Balgandharva movie in 2011: