Search This Blog

Total Pageviews

Tuesday, 30 August 2016

ಹಾಡು ಹಕ್ಕಿ - Kannada Translation of "A Minor Bird" by Robert Frost

Here is an old attempt to translate Robert Frost's poem "A Minor Bird" to Kannada:

ಹಾಡು ಹಕ್ಕಿ

ಹಕ್ಕಿಯೊಂದು ಮನೆಯ ಸನಿಹ ದಿನವೂ ಹಾಡಿ ನಲಿಯುವಾಗ
ದೂರ ಹಾರಿ ಹೋಗಲೆಂದು ನಾನು ಆಶಿಸಿದ್ದಿದೆ;

ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೈಯ ತಟ್ಟಿ ಕೂಗು ಹಾಕಿ
ತಾಳಲಾರೆನಿನ್ನು ಎಂದು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಿದೆ.

ಕೆಲ ಮಟ್ಟಿನ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಇರಲು ಸಾಕು ನನ್ನೊಳಗೂ
ಹಕ್ಕಿಯ ಶಾರೀರವನ್ನೆ ಹಳಿವುದೆಂದೂ ಸಲ್ಲದು.

ಗಾನ ಯಾವುದಾದರೇನು ಮೌನಗೊಳಿಸುವಿಚ್ಛೆಯಿರುವ
ಖಚಿತ ದೋಷವದೇನೆಂದು ಮನವೇ ಬಲ್ಲದು.

-ವೆಂಕಟೇಶಪ್ರಸನ್ನ

A Minor Bird

I have wished a bird would fly away,
And not sing by my house all day;

Have clapped my hands at him from the door
When it seemed as if I could bear no more.

The fault must partly have been in me.
The bird was not to blame for his key.

And of course there must be something wrong
In wanting to silence any song.No comments: